tng trt  3 05

CẢI TẠO NHÀ PHỐ - GÒ VẤP

CẢI TẠO NHÀ PHỐ - 187/2 LÝ THƯỜNG KIỆT QUẬN GÒ VẤP- 12/2018

QUY MÔ : THÊM 2 TẦNG 

 

a5f224efbda758f901b6

5ed04ccbd58330dd6992